Projektid

 Projekti “Uute lapsehoiukohtade loomine Viljandi Jaani Lastemaja lapsehoius” toetab SA Innove Euroopa Sotsiaalfondi meetme “Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0-7-aastastele lastele” raames summas 32 928€

Käesoleva projekti tulemusel loodi Jaani Lastemajas 8 uut lapsehoiukohta. Projekti elluviimise tulemusel on vähenenud lastevanemate (eelkõige emade) hoolduskoormus ning nad on sisenenud või naasnud tööturule. Lapsehoiu- ja lasteaiajärjekorrad Viljandi linnas on vähenenud või kadunud ning kõigil vanematel on võrdsed võimalused osaleda (taas) tööturul.

Innove logo I väike 200

Projektist „Vanemlust toetav lapsehoiuteenus Viljandimaal“

sai alguse Jaani Lastemaja, projekti eesmärk oli ellu viia Eesti perepoliitikat, eriti lähtudes Praxise uurimustest seoses vanemluse toetamise teemaga lapse kasvamise eest hoolitsemisel. Rakendatava äriplaani elluviimisel muutub vanemlust toetav lapsehoiuteenus kättesaadavaks ja jätkusuutlikuks Viljandi linnas ja Viljandimaa valdades. Sihtrühmana käsitletakse lapsevanemaid, kes a) soovivad kasutada suurema sotsiaalse sidususega hoiumeetodeid ning b) vajavad sotisaalset tuge vanemlike oskuste omandamisel. Lapsehoiuteenust, mida pakutakse koostöös Viljandi linnaga ja Viljandi vallaga, rikastatakse perede toetamiseks vajalike oskuste rakendamisega. Lapsehoiuteenuse pakkumine aitab kaasa väärtustele rajatud uue põlvakonna kasvamisele, kogukondliku elu aktiviseerumisele.

Teenus koosneb järgmistest komponentidest:

1. Lapsehoiuteenus. Teenust osutatakse eelkooliealistele lastele, vanusepiirangud määratakse vastavalt kohandatud ruumide tingimustele, teenuse taotlemise võimalustest teatatakse avalikus pressis. Hoidu võetakse vastu kuni 10 last, hoid toimib 5 päeva nädalas. Lapsehoiuteenuse osutamiseks on Viljandi maavalitsuse tegevusluba. Lapsehoiuteenuse perioodi pikkus ei ole normeeritud, ent reguleeritakse vastavalt vajadusele, s.t lähtudes perekonna vajadusest teenuse järele või vanemliku hoolitsuse probleemide ennetamise vajadusest.

2. Lapsehoiu sidumine koguduse laste- ja peretööga. Koguduse olemasolev lastetöö avardab lapsehoiuteenuse tegevusvaldkonda järgmiselt: a) lapsehoiu päevaste tegevuste rikastamine didaktiliste vahenditega, b) väärtuspõhine lapsehoid, mis tuleneb koguduse isiku- ja vaimsete, ühiskondline ja kultuuriväärtuste kontseptsioonist, c) vanemlike oskuste arendamine ning vanemlust toetavad tegevused, eelkõige avatud sotsiaalse suhtlusvõrgustiku loomisega koguduseelu baasil. Lastele ja lapsevanematele pakutakse võimalust osaleda koguduse avalikel üritustel, koolitustel, laagrites, eelkõige kiriku- ja riigipühade tähistamisel. Vanemluse toetamine ja vanemlike oskuste arendamine toimub koguduse hingehoiu- ja nõustamissüsteemi kaudu. Perenõustamise põhimõtteid kohandatakse lapsehoiuteenusele Viljandis.

3. Teenus on tasuline; hind kujuneb vastavalt äriplaanile ja sotsiaalse ettevõtluse kriteeriumitele. Täismahus osutatav teenus katab kõik kulud; ei ületa kogukonnas sarnaste pakkumiste hinda. Et teenuse eest tasumine oleks lapsevanemale jõukohane, arvestatakse omavalituse toetussüsteemiga, mida saab lapsevanem kasutada isikliku avalduse esitamisel. Taotletakse töötuse vähenemist kohalikus omavalitsuspiirkonnas, perede püsimist oma kodukohas ning väljarände pidurdumist suurematesse tõmbekeskustesse. Vajadus lapsehoiu järele saab täidetud. Teenust rakendav Viljandi Jaani kogudus loob suurema sidususe kodanikuühiskonna erinevate sektorite vahel.

Projekt on olnud tulemuslik. Viljandi linn ning Viljandi vald toetavad lapsevanemaid teenuse eest tasumisel. Kolm osalise tööajaga nõuetele vastavat lapsehoidjat võtavad lapsi vastu igal tööpäeval kell 7:45-17:45. Lapsevanematele võimaldatakse vajadusel professionaalset perenõustamist.

Projekti on toetanud Eesti-Šveitsi Koostööprogramm läbi Kodanikuühiskonna Sihtasutuse, summas 25 736 eurot.

projekt-logo